Viettel Cameroon
Muzika - Tonu Ringe

:

NO

Manda Kodigu Tuir Mai ba 171

Hodi hetan vatajen sira tuir mai

1

ON

ATIVU

Atu rejistu servisu muzika tonu ringe

2

PIN

Atu hetan password ba website http://muzika.telemor.tl

3

SOSA Kodigu Muzika

Atu download muzika hodi nunee kolega ka doben bele rona bainhira telephone mai

4

PRESENZA Kodigu Muzika Asinante Simu nain

MAnda muzika tonu rinnge ba kolega ka doben

5

TOP

Sei hetan muzika 5 foun liu

6

KODIGU Kodigu Muzika

NARAN Titlu Muzika

Sei hetan informasaun konaba titlu no kodigu muzika

7

KANTOR NAran Artista

Sei hetan muzika famozu 5 hosi kantor refere

8

ALBUM

Lista muzika tonu ringe neebe download ona

9

DELETE Kodigu Muzika

Hamoos muzika tonu ringe

10

HELP

AJUDA

Atu presiza ajuda

11

OFF

KANSELA

Kansela servisu tonu ringe

12

DEFINI Kodigu Muzika

Atu define muzika ba bolu nain sira

13

DEFINI Kodigu Muzika Asinante Simu nain

Atu define muzika ida ba bolu nain ida

     
 

 

Ezemplu : Manda ON ba 171 hodi Rejistu ka manda TOP ba 171 hodi hetan muzika 5 foun liu